سواد رسانه اي در دو حيطه رسانه هاي آموزشي وارتباط جمعي

با توجه به اهميت بحث رسانه ها مقاله حاضر با موضوع سواد رسانه اي در دو محور و مولفه بررسي مي گردد .

سواد رسانه اي [1]در دو حيطه رسانه هاي آموزشي كه به تكنولوژي آموزشي مربوط است و رسانه هاي ارتباط جمعي كه به علوم ارتباطات ارتباط دارد بحث مي شود.در اكثر پژوهشها ومقالات نوشته شده  بيشتر در باب رسانه هاي ارتباط جمعي وتاثيرات آنها  به سواد رسانه اي پرداخته شده است وما قصد داريم سواد رسانه هاي آموزشي را هم بررسي نماييم.
-تكنولوژي آموزشي[2]( رسا نه هاي آموزشي[3])

 


برچسب‌ها: رسانه هاي آموزشي, سواد رسانه اي

ادامه مطلب...
ارسال توسط يوسف زارع نبيليان
 
تاريخ : شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳

بنام پرودگار قلبها و انديشه ها

نكاتي تربيتي در آموزش دوره پيش دبستاني وابتدايي

 

            در كلاسهاي پرتعداد ، آموزگاران دانش آموزان را به گروههاي 4 تا 8 نفره تقسيم مي كنند وگروهها هم در فعاليتهاي درسي واجتماعي با يكديگر همكاري جدي دارند كه منجر به آرام شدن كلاسها هم مي شود.

           در مدارس ژاپني يادگيري فعال در جريان است و نوآموزان درباره علت پديده ها به جستجو مي پردازند ومعلم شاگردان را وا مي دارد به اندازه گيري اشياء ومقايسه اشياء در كلاس وخارج از كلاس اقدام كنند ويا وقتي ماهي يا خرچنگ در آكواريوم مي ميرد به بررسي علت مرگ آنها بپردازند.

           گروههاي كلاسي نشستهايي برگزار مي كنند و به بررسي نقاط ضعف در زمينه همكاري و فعاليتهاي خود مي پردازند. هريك از اعضاي گروه سعي مي كنند به يكديگر كمك كنند تا عقب نمانند چرا كه بر عملكرد كل گروه تاثير دارد

           آموزگاران سعي مي كنند دانش آموزان را كه دچار اشتباه شده اند راهنمايي كنند نه اينكه اشتباهات آنها را تذكر دهند. خود دانش آموزان به اشتباهات درسي و رفتاري خودشان پي مي برند.كودكي كه كفشهاي ديگري را پوشيده بود معلمش به او نمي گويد كه كفش عوضي پوشيده اي. بلكه با سئوالهايي او را متوجه اشتباهاتش مي كند.

             در آموزش وپرورش ژاپن هدف از نظم وترتيب ، تبعيت وپيروي نيست وآموزگاران از روبرو شدن با احساسات واميال بچه ها پرهيز مي كنند و راههاي ديگري را براي كمك به افراد نابهنجار انتخاب مي كنند

          آموزگاران لطف ومحبت خود را در محيط حتي در مواقع بروز ناهنجاريهاي دانش آموزان مي پراكنند.

        زماني كه رفتار ناهنجاري از يك دانش آموز سر مي زند ابتدا خود شاگردان سعي مي كنند آنها را سرو سامان بخشند در مرحله بعد آموزگاران با توجيه انگيزه هاي مثبت مانع ادامه ناهنجاريها مي شوند و در مرحله بعدي بيشتر به فهم ودرك بچه ها اقدام مي كنند و به حل مشكل مي پردازند.

         در برخورد با رفتار وگفتار نابهنجار ، معلمان سعي مي كنند بجاي تنبيه از روشهاي روشهاي تغيير رفتار استفاده كنند .با تشويق نكات مثبت توانايي هايشان را متذكر شوند و يا  به تجزيه وتحليل كلمات توهين آميز مي پردازند و يا با كلمات بازي مي كنند

          به عادت كردن نوآموزان به فكركردن هانس اي مي گويند. انديشه درباره رفتارها وگفتارهاي خود و ديگران و ربط دادن آنها با ارزشهايي مثل مهرباني، احساس مسئوليت ، باهم بودن

          در آموزش روحيه تعاون وهمكاري روش بازو كاربرد بيشتري دارد كه يك دستور العمل كاربردي است و بچه ها را وا مي دارد تا در گروههاي كوچك و با توانايي هاي متفاوت با هم  كار كنند.

          بچه ها از همان پيش دبستاني مي آموزند كه ميزان تحمل خود را افزايش دهند و مي دانند كه در جامعه ، همه در يك وضع نيستند وكمك به ديگران وتنها به فكر خود نبودن را مي آموزند   

       پيام هايي مانند((نگاهبان مسئوليت خود باشيم -جدول زماني را در نظر داشته باشيم- محيط خود را تميز نگه داريم)) دربرگيرنده آْن است كه بچه ها از همان كودكي خود فرماني وخود-مديريتي را بياموزند

       پافشاري وسماجت جزء آموزه هاي تربيتي ژاپني هاست و كودكان را سخت كوش ومقاوم بار مي آْورد

       آموزگاران به انرژي جسماني بچه ها وسرزندگي ژاپني كه با علامتي بنام  گنكي شروع مي شود توجه فراوان دارند و بچه ها تا توان دارند بازي وشادي مي كنند

       در جلسات انجمن اولياء مدرسه از والدين خواسته مي شود غذا و وسايل مصرفي كه عموميت دارند در كيف بچه ها گذاشته شود تا موجب چشم هم چشمي نشود

       آموزش اخلاق براي عينيت بخشيدن به اخلاقيات در منزل وجامعه واحترام به انسانها وتكريم زندگي وگسترش يك جامعه دموكراتيك ونقش فعال در پايداري صلح جامعه جهاني است

 

برگرفته از كتاب آموزشها قلبها و انديشه اثر:كارترين لوئيس .مترجمان:افشين منش وشيده ايلبگي

تلخيص :يوسف زارع نبيليان

                                                                         آذرماه1393ارسال توسط يوسف زارع نبيليان
 
تاريخ : شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳

                                                             بنام خدا
                      ضرورتهاي  مربي گري  در دوره پيش دبستاني
                                                                                                           يوسف زارع نبيليان
                                                              دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي

چكيده:
     مقاله حاضر مطالعه اي كوتاه در مورد ضرورتها و بايسته هاي مربيان در دوره پيش دبستاني است و اينكه مربيان براي انجام فعاليت آموزشي چه مراحلي را بايد طي نمايند؟ مربياني كه مي خواهند در مراكز پيش دبستاني فعاليت كنند بايد چه ويژگي هايي داشته باشند؟ و چه شرايطي براي احراز آن لازم است؟ وظايف يك مربي در مركز پيش دبستاني چبست؟اهميت دوره پيش دبستان و ميزان نقش مربيان در كيفيت اين دوره چقدر است؟ سئوالات فوق ما را برآن داشت تا در اين باره پژوهشي در حد وسعمان انجام دهيم .در اين تحقيق از روش كتابخانه اي ومطالعه كتب ومقالات منتشرشده و دستورالعملهاي اداري وهمچنين استفاده از تجربيات كاري خود استفاده شده است.در ابتداي مقاله به اهميت دوره پيش دبستاني وتاريخچه آن وارتباط وضعيت وشرايط مربيان با كيفيت آموزشي اين دوره ونتايج تحقيقات به عمل آمده اشاره شده و در ادامه به شرايط احراز شغل مربي گري، صلاحيتهاي اداري ، فردي واجتماعي و وظايف مربيان پرداخته شده است.بررسي رويكردهاي آموزشي كه ارتباط زيادي با مربي و كيفيت كار او دارد بخش ديگري از اين مقاله را تشكيل مي دهد. در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه اخذ صلاحيتهاي اداري ، وجود شايستگي هاي فردي واجتماعي، تحصيلات مرتبط و آموزشهاي ضمن خدمت ،آشنايي با رويكردهاي مختلف آموزشي و انتخاب رويكرد مناسب از ضروريات مربي گري در جامعه ما به حساب مي آيد. و نيزكيفيت دوره پيش دبستاني با كار و فعاليت مربيان گره خورده و بهبود شرايط و وضعيت مربيان و انسجام ويكپارچگي تصميمات دولتي و بهبود فضاي آموزشي با همت و تلاش موسسان ومديران صلاحيتدار از ضروريات مهم به شمار مي رود.
كلمات كليدي: مربي پيش دبستان ، كيفيت آموزشي، ويژگيهاي هاي مربيان
                                        دانلود فايل بنام  zarorathaeh morabbyارسال توسط يوسف زارع نبيليان

آمايش سرزمين

و رابطه آن با برنامه ريزي آموزشي و برنامه ريزي درسي

 

يوسف زارع نبيليان[1]

چكيده:

          وجود مشكلات و معضلات فراوان در زمينه آموزش وپرورش ، محيط زيست ، مسائل اجتماعي و از بين رفتن منابع طبيعي و انساني و سرمايه اي در كشورهاي درحال توسعه كه نشانگر عدم توازن در توسعه است لزوم برنامه ريزي فضايي يا آمايش سرزمين را اجتناب ناپذير نموده است. با توجه به اينكه هر برنامه ريزي خرد وكلان برساير برنامه ريزيها تاثير دارند لذا برنامه ريزيها بايد در چارچوب شبكه اي از سيستمها تدوين گردد. برنامه ريزي فضايي وجغرافيايي كه تببين كننده قابليتها ، تواناييها ، نيازهاي منطقه اي براي توسعه عادلانه با حفظ منابع و محيط زيست است مي تواند در بهبود برنامه ريزيهاي حوزه آموزش وپرورش نيز موثر واقع شود و ما در اين مطالعه برآن شديم به بررسي ارتباط آمايش سرزمين و برنامه ريزي آموزشي ودرسي و مزاياي آن بپردازيم.در اين مقاله ابتدا به تعاريف آمايش سرزمين و برنامه ريزي آموزشي ودرسي پرداخته ،نظريات مرتبط ونزديك به آن را بررسي كرديم.با استفاده از روش تحليل موضوعي به مقايسه مولفه هاي هريك از موضوعات اصلي و بررسي روابط بين آنها و مزاياي كاربرد آنها در برنامه ريزيها اقدام شد.سپس مشكلاتي كه متوجه برنامه ريزان آموزشي ودرسي مي باشد با ذكر مصاديقي از معضلات مطرح گرديد.

 

       واژگان كليدي:آمايش سرزمين،برنامه ريزي آموزشي،برنامه ريزي درسي،[1] -دانشجوي كارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي آموزشي دانشگاه آزاد تبريز

دانلود فايل با نام spatial planningارسال توسط يوسف زارع نبيليان
 
تاريخ : شنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۳

     مقدمه:
 آموزش و پرورش تطبيقي يكي از با ارزشترين فرصتها وتجارب آْموزشي وپرورشي در اختيار ساير كشورها قرار      مي دهد تا كارشناسان و برنامه ريزان آموزشي بتوانند با تطبيق تجارب ساير كشورها با اهداف وبرنامه ها خود گامي در جهت بهبود فرايندهاي آموزشي و اصلاح ساختار آموزش وپرورش بردارند.ادامه مطلب...
ارسال توسط يوسف زارع نبيليان

اسلایدر